Charita Blumentál

Vážení dobrodinci,

ak chcete podporiť aktivity Charity Blumentál, môžte svoje milodary poslať na číslo účtu

SK21 0900 0000 0006 3068 9842
Slovenska sporitelna

(účet bol zriadený po pretransformovaní farskej charity Blumentál na občianske združenie Charita Blumentál Bratislava)


Ako boli použité finančné prostriedky Charity Blumentál v roku 2023

  • Príspevok deťom zo sociálne odkázaných a viacdetných rodín na mimobratislavský letný detský tábor, ktorý každoročne organizuje Charita Blumentál.
    Uskutočnil sa od 22. – 29.7. 2023 v Rekreačnom zariadení Dopravárik Ostrý Grúň
  • nepeňažné finančné výpomoci rodinám v náhlej, alebo dlhodobej núdzi (nákup učebných pomôcok deťom a pod.,
  • príspevok dôchodcom na púť do Šaštína a na Skalku, organizovanú Charitou Blumentál (doprava – autobus, čiastočne občerstvenie)
  • mikulášsko-vianočné balíčky pre starých a chorých našej farnosti
  • Vyslovujeme úprimné poďakovanie všetkým, ktorí nám pomohli finančne, či už svojimi milodarmi, alebo tým, že nášmu občianskemu združeniu venovali 2 % z dane zo mzdy. Vďaka vášmu pochopeniu a ochote sme mohli naše aktivity zabezpečiť finančne. Veríme, že aj naďalej môžeme rátať s vašim pochopením a pomocou! Poďakovanie patrí aj našim animátorom, ktorí venovali deťom týždeň zo svojich prázdnin a dovolenky a to nezištne, bez nároku na odmenu, aj všetkým, ktorí sa do ostatných aktivít našej charity zapájali svojou pomocou.

O plánovaných akciách a s tým spojených výdavkoch je informovaná členská schôdza o.z. Charita Blumentál, ktorá Plán práce na príslušný rok schvaľuje.

Všetkým doterajším aj budúcim dobrodincom úprimná vďaka!